قیمتها به ریال و بر اساس شاخه دو متری و گالوانیزه سرد میباشند

سایز درپوش سینی ورق نمره

0.7

ورق نمره

0.9

ورق نمره

1.25

درپوش سایز 5 سانت 388000 493000 680000
درپوش سایز 10 سانت 572000 740000 1020000
درپوش سایز 15 سانت 762000 986000 1360000
درپوش سایز 20 سانت 952000 1233000 1700000
درپوش سایز 25 سانت 1143000 1480000 2040000
درپوش سایز 30 سانت 1333000 1625000 2380000
درپوش سایز 40 سانت 1715000 2220000 3060000
درپوش سایز 50 سانت 2095000 2712000 3740000
درپوش سایز 60 سانت 2475000 3205000 4420000