قیمتها به ریال و بر اساس شاخه دو متری و گالوانیزه سرد میباشند

سایز درپوش سینیورق نمره

۰٫۷

ورق نمره

۰٫۹

ورق نمره

۱٫۲۵

درپوش سایز ۵ سانت۳۸۸۰۰۰۴۹۳۰۰۰۶۸۰۰۰۰
درپوش سایز ۱۰ سانت۵۷۲۰۰۰۷۴۰۰۰۰۱۰۲۰۰۰۰
درپوش سایز ۱۵ سانت۷۶۲۰۰۰۹۸۶۰۰۰۱۳۶۰۰۰۰
درپوش سایز ۲۰ سانت۹۵۲۰۰۰۱۲۳۳۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰
درپوش سایز ۲۵ سانت۱۱۴۳۰۰۰۱۴۸۰۰۰۰۲۰۴۰۰۰۰
درپوش سایز ۳۰ سانت۱۳۳۳۰۰۰۱۶۲۵۰۰۰۲۳۸۰۰۰۰
درپوش سایز ۴۰ سانت۱۷۱۵۰۰۰۲۲۲۰۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰
درپوش سایز ۵۰ سانت۲۰۹۵۰۰۰۲۷۱۲۰۰۰۳۷۴۰۰۰۰
درپوش سایز ۶۰ سانت۲۴۷۵۰۰۰۳۲۰۵۰۰۰۴۴۲۰۰۰۰