قیمتها به ریال و بر اساس شاخه دو متری و گالوانیزه سرد میباشند

سایز درپوش سینیورق نمره

0.7

ورق نمره

0.9

ورق نمره

1.25

درپوش سایز 5 سانت388000493000680000
درپوش سایز 10 سانت5720007400001020000
درپوش سایز 15 سانت7620009860001360000
درپوش سایز 20 سانت95200012330001700000
درپوش سایز 25 سانت114300014800002040000
درپوش سایز 30 سانت133300016250002380000
درپوش سایز 40 سانت171500022200003060000
درپوش سایز 50 سانت209500027120003740000
درپوش سایز 60 سانت247500032050004420000