لیست قیمت سینی کابل با قیمتی رقابتی سال 1401

قیمتها به ریال و بر اساس شاخه دو متری و گالوانیزه سرد میباشند

سایز سینی کابل ورق نمره۰٫۷ ورق نمره۰٫۹ ورق نمره۱٫۲۵ ورق نمره۱٫۵
سینی سایز ۵ سانت ۵۷۱۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰ ۱۲۲۵۰۰۰
سینی سایز ۱۰ سانت ۷۶۲۰۰۰ ۹۸۶۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰ ۱۶۳۵۰۰۰
سینی سایز ۱۵ سانت ۹۵۵۰۰۰ ۱۲۳۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰
سینی سایز ۲۰ سانت ۱۱۴۵۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰۰
سینی سایز ۲۵ سانت ۱۳۳۵۰۰۰ ۱۷۳۰۰۰۰ ۲۳۸۰۰۰۰ ۲۸۵۶۰۰۰
سینی سایز ۳۰ سانت ۱۵۲۵۰۰۰ ۱۹۷۵۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰۰ ۳۲۶۵۰۰۰
سینی سایز ۴۰ سانت ۱۹۰۵۰۰۰ ۲۴۶۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰ ۴۰۸۰۰۰۰
سینی سایز ۵۰ سانت ۲۲۲۸۵۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۰۸۰۰۰۰ ۴۸۹۶۰۰۰
سینی سایز ۶۰ سانت ۲۲۶۷۰۰۰ ۳۴۵۲۰۰۰ ۴۷۶۰۰۰۰ ۵۷۱۲۰۰۰