لیست قیمت سینی کابل با قیمتی رقابتی سال 1402

قیمتها به ریال و بر اساس هر متر در شاخه های دو متری و گالوانیزه سرد میباشند

سایز سینی کابل ورق نمره ۰٫۷ ورق نمره ۰٫۹ ورق نمره ۱٫۲۵ ورق نمره ۱٫۵
سینی سایز ۵ سانت 750000 825000 1130000 1275000
سینی سایز ۱۰ سانت 1000000 1100000 1500000 1700000
سینی سایز ۱۵ سانت 1250000 1375000 1875000 2125000
سینی سایز ۲۰ سانت 1500000 1650000 2250000 2550000
سینی سایز ۲۵ سانت 1750000 1930000 2625000 2980000
سینی سایز ۳۰ سانت 2000000 2200000 3000000 3400000
سینی سایز ۴۰ سانت 2500000 2750000 3750000 4250000
سینی سایز ۵۰ سانت 3000000 3300000 4500000 5100000
سینی سایز ۶۰ سانت 3500000 3850000 5250000 5950000