لیست قیمت پریزهای کف خواب (چهار تایی) به ریال میباشد.

پریز کف خواباستیلآلومینیوم(دایکاست)
۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰