لیست قیمت پریزهای کف خواب (چهار تایی) به تومان میباشد.

پریز کف خواب استیل آلومینیوم(دایکاست)
260,000 280,000