لیست قیمت نردبان کابل

قیمت نردبانها به ریال و بر اساس شاخه دو متری و ارتفاع ۵ میباشد

سایز نردبان کابلورق نمره

۱/۲۵

ورق نمره

۱/۵

ورق نمره

۲

نردبان عرض ۱۰ سانت۶۰۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰
نردبان عرض ۱۵ سانت۶۳۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰
نردبان عرض ۲۰ سانت۶۴۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰
نردبان عرض ۲۵ سانت۶۷۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰
نردبان عرض ۳۰ سانت۶۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰
نردبان عرض ۴۰ سانت۷۴۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰
نردبان عرض ۵۰ سانت۷۹۰۰۰۰۱۰۲۰۰۰۰
نردبان عرض ۶۰ سانت۸۶۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰
نردبان عرض ۷۰ سانت۹۲۰۰۰۰۱۱۴۰۰۰۰
Call Now Buttonتماس با مدیر فروش