قیمتها به ریال و دارای درصد میباشند 

 
سایز لوله شلاقیگالوانیزه روکشدارگلند
۹
۱۱۶۹۵۰۰
۱۳/۵۸۲۵۰۰
۱۶۹۸۵۰۰
۲۱۱۲۱۵۰۰
۲۵۱۷۸۵۰۰
۲۹۲۲۴۶۰۰
۳۶۳۱۹۲۰۰
۴۲۳۸۲۰۰۰
۴۸۴۴۸۶۰۰
۵۲۵۷۶۰۰۰
۶۳۷۴۰۰۰۰
۷۵۹۰۰۰۰۰
۱۰۰